Den sociale organisation

Uddrag fra projektopgave om relationer, B2B markedet og sociale medier.

Skal en virksomhed få succes med at bygge relationer på de sociale medier, må hele organisationen være indstillet på, at sociale medier er en del af alle afdelingers hverdag. Det skal ske for at opbygge den bedste form for kundeservice hvor kunderne nemt og hurtigt kan komme i direkte kontakt med netop den person, eller afdeling, som de ønsker. Alle afdelinger bør, som så vidt muligt, derfor være aktive i virksomhedens sociale medie strategi. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 45-47)

En organisation må indse, at sociale medier skal bruges til at bygge relationer igennem dialog fremfor som salgskanal. At have en dialog med sine kunder, fremfor at føre reklamekampagner er sjovere for alle involverede. Kunden kan på et menneskeligt plan relatere sig til virksomheden, og det giver begge parter mere viden. Den direkte dialog viser ligeledes, om det der skrives om på eksempelvis en blog, findes relevant for kunden, eller om nye emner skal findes frem. Den menneskelige relation må altså tænkes ind i organisationen helt fra starten og dermed i produkterne og processerne. Det er derfor vigtigt, at når vi har med en social organisation at gøre, at de sociale medier ikke kun bliver brugt til sidst i markedsføringsleddet og altså kun for at få likes og delinger. (Socialsemantic.eu, 2012 s. 31-32)

Kilder

 • Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011. Social marketing to the business customer. 1. Udg. John Wiley & Sons, Inc.
 • Socialsemantic.eu, 2012. Networked Business Factbook, (internet). Kan hentes her.
Reklamer

Hvordan sociale medier benyttes i forhold til relationer på B2B markedet

Uddrag fra projektopgave om relationer, B2B markedet og sociale medier.

For at fastholde en eksisterende kunde, og dermed relationen, igennem sociale medier er det nødvendigt at have en løbende interaktion (Nielsen, R. M., 2013, s. 13). Før at det skal kunne lade sig gøre, må kunderne også deltage aktivt. Hvis ikke det sker, vil der som før omtalt,  være tale om envejskommunikation. Men hvordan får virksomheden kunderne til at deltage?

Virksomheden få deres stærke relationer til at linke/joine dem på de sociale platforme (Nielsen, R. M., 2013 s.13+16). Hermed kan der fastholdes en relation til allerede eksisterende kunder. For at det skal lykkes, må virksomheden identificere hvad der interesserer deres kunder, og hvad der er vigtigt for dem at vide. Når denne viden er indsamlet, bør der udarbejdes indhold i relation til kundens interesser som kan postes på de sociale medier. Indholdet bør ligeledes relatere sig til branchen og udviklingen i denne. Vigtigt er dog, at indhold ikke masseproduceres og postes. Der bør altid være et formål med at poste opslag, og det bør være velovervejet i forhold til virksomhedens mål med den sociale medie strategi. (BrightTALK, 2013)

Er det et mål for virksomheden også at opnå kontakt med mennesker, der endnu ikke er kunder, og dermed opnå nye relationer, må virksomheden søge, at få nuværende relationer til at samtale med andre om virksomheden (Nielsen, R. M., 2013). Samtalen opstår, hvis folk er villige til at deltage. Det vurderes, at mennesker er villige til at deltage hvis indholdet er relevant og noget de gerne vil ses i en sammenhæng med. Årsagen til det skal igen findes, i det der ligger til grund for, at mennesker generelt elsker at dele, nemlig synlighed. Er virksomheders indhold relevant for den enkelte og vil den enkelte gerne stå inde for indholdet vil vedkommende like, dele og deltage da det skaber synlighed for vedkommende selv, og dermed en stærkere profil. Selvom det handler om den enkelte person, er det stadig relevant for B2B virksomheder, da det også her er mennesker der sidder bag tasterne Det gælder både afsender og modtager. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 178-181)

I forhold til at opbygge nye relationer, er blogs den sociale medier platform som vurderes ideel at bruge. Det begrundes med, at en blog med det rette og konkret indhold vil rangere højt i forhold til SEO. Da der deles viden på bloggen og ikke reklame kan der indgås en dialog og dermed opstår der en troværdig og relevant relation. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 18-21) En relation der gerne skulle føre til en ny potentiel kunde.

Når en virksomhed derimod skal fastholde relationer er LinkedIn især god. For det første er over 1 million danskere på LinkedIn, og for det andet er det grundet det professionelle fokus, et godt sted at kommunikere og holde sig opdateret på, hvad ens kunder foretager sig på et givent tidspunkt. (Skjøtt, R., 2013).

Uanset hvilken platform der benyttes, er der endnu en afgørende faktor, som virksomhederne bør gøre brug af. En faktor som i høj grad vil understøtte nye og allerede etablerede relationer. Det handler om, at virksomhederne gratis kan spørge til råds. Spørge ind til hvad nuværende og fremtidige kunder ønsker af fremtidige produkter og muligheder. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 54) Dette er afgørende at bruge sine relationer til igennem de sociale medier, da det går hurtigt og er gratis. Virksomheden vil få meget konkrete og relevante svar fra relationer, der i forvejen er interesserede i virksomheden. På baggrund af det vurderes det, at en relation mellem to virksomheder kan gå hen og blive meget stærk i og med, at der i fællesskab findes en løsning på kundens problem. Og mediet til at gøre dette, er de sociale medier.

Kilder

 • Nielsen, R. M., 2013. Awareness i sociale medier for B2B, (præsentation på internet). Tilgængelig her.
 • BrightTALK, 2013. Five best practices for B2B social media strategy, (blogindlæg). Tilgængelig  her.
 • Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011. Social marketing to the business customer. 1. Udg. John Wiley & Sons, Inc.
 • Skjøtt, R., 2013. B2B kommunikation på LinkedIn, (blogindlæg). Tilgængelig her.

Valg af sociale medieplatforme på B2B markedet

Uddrag fra projektopgave om relationer, B2B markedet og sociale medier.

Det meget vigtigt, at virksomheder vælger målet med en social mediestrategi, før de kaster sig ud på diverse forskellige platforme. Ud over at virksomheden skal fastsætte et mål, må den også fastsætte hvordan målet skal nås, og hvilken taktik virksomheden vil følge for at nå det. Det skal til sidst munde ud i, at de helt optimale værktøjer, og hermed platforme, udvælges og kan benyttes på den mest optimale måde. En model der kan benyttes til dette formål kaldes en ”Fire trins Proces” (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 144-151).

Valg af social medieplatform

Trin 2 i denne model, er væsentlig at se nærmere på. Trinnet er ofte et kritisk punkt for mange virksomheder, da sociale medier er svære at måle på. Der kan godt opstilles målepunkter for, at kunne følge op på brugen af de sociale medier, men det vurderes, at det skal gøres over lang tid og med tålmodighed. Sociale medier bygger på relations opbygning, og i høj grad SEO optimering.  Begge dele tager tid at bygge op, og derfor tager det tid at blive succesfuld på de sociale medier. I det første stykke tid kan være meget lidt trafik på en blog, og den vil måske ikke rangere højt i forhold til SEO. Men er indholdet relevant, og formår virksomheden derfor at tiltrække læsere, vil effekten vise sig på sigt. Det er i stor modsætning til en stor reklame kampagne, hvor der nemmere kan udarbejdes direkte målepunkter på effekten af denne. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s.159+164)

Endvidere må det tages med i overvejelserne, at det man ofte måler sociale medier på, som for eksempel likes, ikke er hensigtsmæssigt i forhold til relations opbygning. At måle på noget ”forkert” bare fordi man vil måle noget, kan være uhensigtsmæssigt, da det vil flytte fokus fra relations opbygning, til at få så mange likes som muligt. (Socialsemantic.eu, 2012 s. 31-32)

Men tilbage til spørgsmålet om, hvad der taler for og imod, i forhold til at benytte udvalgte platforme til at bygge relationer.

Facebook: I et B2C perspektiv vurderes det, at Facebook leverer størst værdi, indenfor den marketing, som det er muligt at lave på platformen. I forhold til B2B markedet og relationer, ligger der dog stor værdi i, at opbygge troværdighed omkring et brand (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 105). Det gøres på baggrund af at interessante og relevante ting bliver delt eller liket. I forhold til andre medier, er Facebook et meget åbent forum, hvor det ikke er muligt at ”skjule sig” (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 105). Det skal ikke betyde, at det er meningen at man skal skjule sig på de sociale medier, men da B2B virksomheder først er ved at indtage sociale medier på nuværende tidspunkt, kan der være en forestilling om, at de fortrækker mere lukkede forum, hvor der kan diskuteres og debatteres.

LinkedIn: I forhold til Facebook, kan LinkedIn virke mere målrettet og seriøs. Det professionelle fokus, er ligeledes attraktivt for B2B virksomhederne, idet den personlige og uprofessionelle brug af sociale medier, godt kan afskrække nogen virksomheder. Endvidere er LinkedIn bygget op om relationer i form af connections. Det giver virksomhedens medarbejdere mulighed for, at kunne trække på sit professionelle netværk i arbejdsøjemed. Ydermere giver det virksomheden mulighed for, at have nogle relevante følgere af en virksomhedsprofil, hvorfor en relations opbygning sker når der interageres med disse. Oprettelse og deltagelse i relevante branche/produkt grupper er også relevant ved relations opbygning. Herigennem kan der på en troværdig måde, skabes opmærksomhed og kontakt til andre. Mange faktorer på LinkedIn handler om kontakter og vidensdeling, og derfor er LinkedIn en attraktiv platform for relations opbygning på B2B. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 106)

YouTube: Ligesom blogs er YouTube en måde at formidle indhold på. Måden hvorpå platformen kan benyttes i relations sammenhænge er den, at videoerne kan deles på diverse andre medier og skaber derfor grobund for en debat/samtale og hermed en kontakt. Endvidere kan der direkte på YouTube kanalen kommenteres på videoerne. Så relationen kan i princippet opstå på platformen alene.

Blog: Især to faktorer er væsentlige, når der ses på hvorfor blogging skaber relationer. For det første giver en blog en virksomhed muligheden for, at etablere sig som videns ekspert indenfor en bestemt branche. For det andet skaber en blog troværdighed omkring virksomheden. Kombineres disse to står man med en virksomhed som levere troværdig viden indenfor et bestemt område. Troværdighed og viden vurderes til at være kilden til en god relation og igennem en blog får virksomheden muligheden for at løse en kundens, eller en kommende kundes problem, og dermed har man skabt starten på en god relation. (Gjede, M., 2012)

Det der kan være ulempen ved blogs, i forhold til relations opbygning er, at det kan minde en smule om envejskommunikation, og dermed kan det være svært at føre en samtale (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 104). Det er ikke godt i forhold til en relation, og derfor må virksomheden stræbe efter, at få læseren til at deltage aktivt. En aktiv deltagelse fra begge parters side i en relation gælder dog for alle sociale medier, før at de kan blive en succes.

Det vurderes, at alle overstående platforme, på nær Facebook, ville kunne bruges til det formål, at opbygge relationer på B2B markedet. Facebook henvender sig mere til B2C markedet, og da der er gode muligheder i de andre platforme, bør Facebook måske undlades. Hvad der dog er væsentligt er, at alle de sociale medier har svært ved at stå alene, hvorfor de vil få den største effekt ved at arbejde sammen (Silveri, A., 2010). Det sker eksempelvis ved, at et nyt blogindlæg postes på LinkedIn og Twitter for at gøre opmærksom på det og for at starte en samtale op (Gjede, M., 2012). Det samme kan gøres med YouTube.

Kilder

 • Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011. Social marketing to the business customer. 1. Udg. John Wiley & Sons, Inc
 • Socialsemantic.eu, 2012. Networked Business Factbook, (internet). Kan hentes her.
 • Gjede, M., 2012. Hvorfor skal jeg blogge?, (blogindlæg). Tilgængelig her.
 • Silveri, A., 2010. The recipe for B2B social media success. Sales. (Januar 2012), 823 ord. Kan bestilles på videnskabelige artikler.

Hvorfor sociale medier til relationer på B2B markedet?

Uddrag fra projektopgave om relationer, B2B markedet og sociale medier.

For at forstå hvorfor relationer bygges igennem de sociale medier, må der først være en forforståelse for, hvorfor relationer er nødvendige.
Når en privatperson skal bruge et nyt produkt, kontakter personen sit netværk, hvor der spørges til råds. Der læses blogs om produktet eller branchen, og der læses eller deltages i en debat i et diskussionsforum. Efterhånden findes der et utal af oversete reklamer, og reklamemails bliver ofte ikke engang åbnet mere. Der er sket en forandring, i måden hvorpå vi køber produkter. (Social media Academy, 2009, s. 4-6)

Forandringen vurderes til, at være naturlig. I og med at flere reklamer kommer til, bliver det svære at vide hvor man bør handle. At få anbefalet et produkt fra sit netværk er troværdigt og pålideligt. Dermed bliver beslutningen nemmere. Når der argumenteres for, at det er denne måde man som privatperson handler på, hvorfor skulle det så ikke også gælde når personen er på arbejde, og dermed driver forretning? (Social media Academy, 2009, s. 4-6). I og med at produkter ofte er mere komplekse i denne situation, er der her endnu større grundlag for, at informationssøge i sit netværk.

Men hvorfor relationer igennem de sociale medier? Det vurderes, at være mest udbytterigt at bygge relationer igennem sociale medier, fordi det er hurtigere og mere effektivt at komme i kontakt og dialog med sit netværk igennem diverse platforme. Derudover er det på de sociale medier, at der findes mange klubber, sider og grupper der diskuterer relevante emner. Her kan en virksomhed deltage, give råd, modtage råd og derigennem opbygge en relation til andre deltagende. Blogs er ligeledes et socialt medie, og her har virksomheden mulighed for at vise virksomhedens evner og viden samtidig med, at en blog gør virksomheden og brandet menneskeligt (Silveri, A., 2010). Denne menneskeliggørelse anses som værende meget vigtigt i og med, at man i højere grad har relationer til mennesker i virksomheder og ikke virksomheden selv. Denne menneskeliggørelse af et brand gælder på alle de sociale medier, og det er derfor derigennem muligt at skabe tætte relationer. Endvidere muliggør de sociale medier, grundet dets størrelse og mulighed for søgninger, at nå ud til mange personer på kort tid. Det vurderes hermed, at sociale medier og opbygning af relationer hører naturligt sammen.

Kilder

 • Social media Academy, 2009. Organization models for social media, (præsentation på intnet). Tilgængelig her.
 • Silveri, A., 2010. The recipe for B2B social media success. Sales. (Januar 2012), 823 ord. Kan bestilles her.

Hvorfor sociale medier på B2B markedet?

Uddrag fra projektopgave om relationer, B2B markedet og sociale medier.

Flere kilder mener, at sociale medier egner sig bedre til B2B markedet end B2C. Én begrunder det med, at B2B virksomheder i forvejen går meget op i at indsamle viden om deres kunder. En viden der handler om mere, end blot kundens demografiske forhold. Da de sociale medier netop gør det muligt, at tilrettelægge hvilken information der kommer ud til hvem og hvornår, er det en klar fordel for en virksomhed, at have en stor viden om deres kunders behov og færden. Ligeledes er B2B virksomheder ofte eksperter indenfor bestemte brancher, hvilket også kan komme til udtryk via de sociale medier i og med, at viden kan deles nemt og hurtigt. (Bodnar, K. & Jeffrey L. C., 2012, s. 4-5)

Som ekspert skaber virksomheden attraktivitet og troværdighed overfor kunder og interessenter. Formålet med at dele ud af sin viden på de sociale medier er, at der gerne skulle komme noget bedre igen. (Stræde, B., 2012) Om der kommer noget bedre igen, og om det er en god ide at dele ud af sin viden i forhold til konkurrenter, vil nogen sætte spørgsmålstegn ved. Det vurderes, at hvis en virksomhed er den første til at dele information og være samarbejdsvillig, så vil det skabe en relation til nuværende og kommende kunder, som en eventuel konkurrent ikke kan efterligne, blot ved at bruge den viden virksomheden giver fra sig.

Sociale medier på B2B markedet, kan også bruges til rekruttering af medarbejdere. Produktudvikling og innovation kan skabes igennem de sociale medier grundet den tætte kontakt til kunden. Kundesupport, lead generering samt markedsføring bør også nævnes. (Dolberg, T., 2011) Det vurderes dog, at markedsføring ikke skal sammenlignes med reklamer og kampagner, men derimod med branding, troværdighed og relationer. Denne vurdering er taget ud fra førnævnte om, at man på B2C bruger de sociale medier til markedsføring og salg, men at dette ikke er hensigtsmæssigt på B2B.

Der er mange bud på, hvad sociale medier kan bruges til, men alle kilder i overstående er enige om, at de sociale medier især egner sig til at bygge relationer. En relation kan, igennem sociale medier, skabes alle steder i en virksomhed. Derfor behøver en relation ikke længere være afgrænset til et køber-sælger forhold, men kan også være imellem kunden og produktudviklingsafdelingen. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 13) Det er interessant at se på, at relationen også kan benyttes intern i en virksomhed med det formål, at øge effektiviteten af samarbejdet på kryds af afdelingerne (Stræde, B., 2012). Fokus i denne opgave vil dog relatere sig til relationer virksomheder imellem.

Relations opbygning er nødvendig, for at skabe troværdighed omkring et brand og en virksomhed. Bliver et produkt eller en løsning anbefalet af en man har en god relation til, tages ordet for gode varer. (Stræde, B., 2012) Det antages at være meget mere effektivt end for eksempel en kampagne på Facebook, da en konkret person har givet en ”rådgivning” som han senere skal kunne stå indenfor.

Det tager tid at bygge relationer op (Socialsemantic.eu, 2012 s. 31-32), og det skal gøres igennem dialog. Dialog handler om at lytte, bidrage, give og deltage, og alle fire faktorer kan opnås på de sociale medier. Det handler om at lytte til hinandens ideer og viden, hvilket kan gøres ved at følge relevante emner på de sociale medier. Men hvis man lytter, må man også selv bidrage og dele ud af sin viden. Endvidere må der også deltages i eksempelvis en debat på et socialt medie, for at opnå maksimalt udbytte af en interaktion og dermed kunne opbygge en relation. (Dolberg, T., 2011). Alt sammen med de sociale medier som ”medie” imellem virksomhederne.

Kilder

 • Bodnar, K. & Jeffrey L. C., 2012. The B2B Social Media Book. 1. Udg. John Wiley & sons inc.
 • Stræde, B., 2012. Katalysator – Dur sociale medier til B2B?, (blogindlæg). Tilgængelig her.
 • Dolberg, T., 2011. Creuna – Hvordan kan B2B virksomheder bruge sociale medier?, (blogindlæg). Tilgængelig her.
 • Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011. Social marketing to the business customer. 1. Udg. John Wiley & Sons, Inc.
 • Socialsemantic.eu, 2012. Networked Business Factbook, (internet). Kan hentes her.

Sociale medier på B2C vs. B2B markedet

Uddrag fra projektopgave om relationer, B2B markedet og sociale medier.

Det er interesant for virksomheder at opnå indsigt i, hvordan brugen af de sociale medier adskiller sig, eller i hvert fald bør adskille sig, alt efter om man befinder sig på B2B markedet eller B2C.

Købsprocessen danner grundlaget for, at sociale medier ikke anvendes ens på henholdsvis B2C og B2B markedet. Købsprocessen på B2B markedet er ofte ret kompleks, fordi der er flere personer inddraget i købsbeslutningen (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 6). Derfor vil det være svært for en virksomhed at genere stort salg på baggrund af en salgskampagne, med for eksempel rabatter som frister slutbrugeren. Netop det er Facebook god til, hvorfor B2C virksomheder har kunne drage stor nytte af platformen. LinkedIn har til gengæld haft sit indtog på B2B markedet. Grunden til det kan være, at B2B virksomheder ofte søger efter nye produkter, løsninger eller svar på problemstillinger. Der er en høj grad af informationsøgning i spil, og jo mere tilgængelig informationerne er for alle inddraget i købsbeslutningen, jo bedre succes vil en virksomhed få på de sociale medier. Hvad der er fælles for både B2C og B2B er at begge må interagere med deres kunder, og skabe informationsrigt og relevant indhold. (Thomson, N., 2012)

Grundet et stort marked, mange transaktioner, lave beløb, lav produktviden samt lav risiko ved køb, knyttes der ofte korte og upersonlige relationer på B2C markedet. På B2B markedet forholder det sig omvendt. Med et generelt lille marked, færre transaktioner, højere beløb, høj produktviden og en høj risiko, er der behov for lange og personlige relationer. Ifølge Andreas Johannsen, er sociale medier lig med relationer på nettet af forretningsmæssige grunde, hvorfor de sociale medier er mere oplagte til B2B markedet. (Johannsen, A. 2012)

En medarbejder har ofte forpligtet sig til en bestemt branche. Dermed er det nemmere, og vigtigere, at bygge lange relationer i forhold til på B2C markedet, hvor folk hurtigt mister interessen for en bestemt branche eller produkt. Det vil ikke ske på samme måde med virksomheder og dens ansatte. (Dolberg, T., 2011) Vigtigheden af relationer bygger også på, at medarbejderen i en B2B virksomhed står til ansvar overfor virksomheden, i forhold til de beslutninger vedkommende træffer. Indgår medarbejderen en aftale med en relation, der på et senere tidspunkt viser sig at være dårlig, kan det påvirke hans karriere. En relations opbygning er derfor værdifuld, da den kan minimere risikoen for, at forkerte valg træffes. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 7)

Kilder

 • Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011. Social marketing to the business customer. 1. Udg. John Wiley & Sons, Inc.
 • Thomson, N., 2012. Smartblog on social media – Is B2B social media marketing lagging behind B2C?, (blogindlæg). Tilgængelig her.
 • Johannsen, A. 2012. Nu skal vi være sociale, (præsentation på internet). Tilgængelig her.
 • Dolberg, T., 2011. Creuna – Hvordan kan B2B virksomheder bruge sociale medier?, (blogindlæg). Tilgængelig her.

B2B virksomheder og de sociale medier

Uddrag fra projektopgave om relationer, B2B markedet og sociale medier.

Et blogindlæg på BrightTALK påstår, at B2B virksomheder har et mærkeligt forhold til de sociale medier. Det begrundes med, at virksomhedens ønske om, at kunne måle og beregne ROI ikke er så ligetil, som ved andre marketingaktiviteter og aktiviteter generelt. (BrightTALK, 2013). Som en naturlig del, af det at drive forretning antages det, at chefer og ledere er meget interesserede i, hvad en eventuel investering vil give af afkast. Det er selvfølgelig også tilfældet med en investering i sociale medier, og det kan være en vigtig årsag til, at mange fravælger at bruge det.

Det er interessant at dykke ned i forskellige statements omhandlende de sociale medier, som ofte høres fra virksomhederne.

# 1 Vores budskab bliver hijacked, og vi kan ikke kontrollere hvad folk siger om os
Virksomhederne ved, at nettet er et åbent forum hvor opdateringer og samtaler kan sprede sig hurtigt. Er virksomhederne på de sociale medier, kan kunderne og følgere til virksomheden frit udtale sig, og det både til den positive og negative side. En meget negativ eller uheldig kommentar fra en kunde kan blive spredt hurtigt. Virksomheder ser det som en stor risiko. I dag forholder det sig sådan, at uanset om virksomhederne vil det eller ej, så bliver der talt om dem på nettet. Det kan både være blandt folk privat, på blogindlæg, eller i diskussionsgrupper på eksempelvis LinkedIn. Er virksomheden på de sociale medier har de i det mindste en mulighed for at holde øje med hvad deres kunder siger samtidig med, at de har en fair og professionel chance for at forsvare og forklare sig. (Strategic researcher, 2013) (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 40 + 116)

# 2 Sociale medier er gratis
Da det på de fleste sociale platforme er gratis at oprette sig som bruger, kan nogle have en forestilling om, at det hermed også er gratis for virksomheden at benytte de sociale medier. Det antages, at det også kan være en grund til, at mange virksomheder ikke inkorporerer sociale medier i deres overordnede strategi, og dermed heller ikke i deres budget. Det er imidlertid en stor fejl, da de sociale medier i sig selv ikke koster noget, men det gør det til gengæld at drive medierne. Der må være kompetente medarbejdere til at varetage udarbejdelsen og udførelsen af virksomhedens sociale medie strategi. (Strategic researcher, 2013)

# 3 Sociale medier skaber trafik
Mange virksomheder er af den opfattelse, at er man først på de sociale medier, skaber dette opmærksomhed og trafik rundt omkring virksomhedens egen hjemmeside. Det er en stor fejl at tro dette, da det er menneskerne bag de sociale medier, som skaber trafik og ikke mediet i sig selv. Som det også ligger i navnet, er mediet en måde at kommunikere igennem på. Men hvad der bliver kommunikeret, hvordan det kommunikeres og hvornår, det bestemmer menneskerne bag mediet. (Strategic researcher, 2013)

# 4 Facebook – Så er vi med!
Facebook er nok den sociale platform som benyttes oftest i Danmark på nuværende tidspunkt. Derfor tror mange også fejlagtigt, at det er her man skal starte, og er man blot oprettet på Facebook, så kommer det hele til at gå godt. (Strategic researcher, 2013) Men det er ikke platformen der skaber resultater, men indholdet. Hvilke(n) platforme en virksomhed ønsker at benytte sig af, er det sidste der bør besluttes, ved en social medie strategi. Mange virksomheder vælge i dag først platformen og derefter indholdet. Hvad der imidlertid er vigtigst er, hvilket mål virksomheden har med deres sociale medie strategi. Disse bør opstilles først, og derefter må virksomheden vurdere, hvilken platform der på bedst mulig måde kan realisere målsætninger. (Silveri, A., 2010)

# 5 Kvantitet over kvalitet
Det er af mange virksomhederes opfattelse, at jo mere man sender ud igennem de sociale medier jo bedre og jo større opmærksomhed kommer der. Enhver virksomhed, og bruger generelt, må dog bare indse, at det der sendes ud må være relevant og indholdsrigt, for at læseren eller følgeren ikke falder fra (Strategic researcher, 2013).

Kilder

 • BrightTALK, 2013. Five best practices for B2B social media strategy, (blogindlæg). Tilgængelig her.
 • Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011. Social marketing to the business customer. 1. Udg. John Wiley & Sons, Inc.
 • Strategic researcher, 2013. Socialize the enterprise, (Fordrag med strategic researcher). Præsenteret den 13. maj 2013.
 • Silveri, A., 2010. The recipe for B2B social media success. Sales. (Januar 2012), 823 ord. Kan bestilles her.